...
ภูพานสาส์น วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
PHUPHAN SARN Journal of Humanities and Social Sciences

ISSN (Print): 1905-2677
ISSN (Online): 2651 - 1495

ภูพานสาส์น เป็นวารสารวิจัยราย 6 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องในลักษณะสหวิทยาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้และวิทยาการที่เกิดจากการวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของ นักวิชาการ นักวิจัย ทุกบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เนื้อหาและข้อคิดเห็นใน บทความเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการ
...
วารสารฉบับปัจจุบัน
...
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2564) กรกฏาคม - ธันวาคม

Published: 1 มกราคม 2565

รายการบทความ

บทบรรณาธิการ สารบัญ ผู้ทรงคุณวุฒิ


ผลการสอนภาษาจีนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยใช้แนวคิดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านในรายวิชาภาษาจีน
(Chinese teaching results for Students of Sakon Nakhon Rajabhat University using the flipped classroom teaching concepts in Chinese courses )

ธัญลักษณ์ จันทร์กระจ่าง
(Thanyalak Chankachang)

การเหยียดเพศหญิงและภูมิภาคนิยมในภาพยนตร์ไทบ้านเดอะซีรีส์ ภาค 1
(Sexism and Regionalism in the film “Thai Baan the Series 1”)

ศิริลักษณ์ ศรีพะรจันทร์
(Sirilak Sriphachan)

“วัฒนธรรมเซิ้งผีโขน : องค์ความรู้ทางภูมิปัญญาและศักยภาพเพื่อการจัดการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา ชุมชนไฮหย่อง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร”
(“Seung Phi Khon” Local Wisdom and Capability in Cultural-based Tourism Management : case study on Hai-yong Subdistrict, Phang Khon District, Sakon Nakhon.”)

ปฏิมาภรณ์ กังวานศรีเพชร และ พงษ์ศักดิ์ ฐานสิมพล
(Patimaporn Kangwansripetch and Pongsak Thanasimphon)

การพัฒนาชุดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
(The Development of English Communicative Skills Instructional Packages on Promoting Locally Cultural Tourism in Sakon Nakhon for Undergraduate Students, Sakon Nakhon Rajabhat University)

วิภาวี บัวผัน
(Wipawee Buaphan)

การส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านในพิธีบวงสรวงพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
(The Guidelines and Conservation of Folk Music Culture in Ritual Construction of Phrathat Choengchum Worawihan)

รศ.ดร.สายันต์ บุญใบ
(Assoc. Prof. Dr. Sayan Boonbai)

การก่อเกิดแนวคิดพระธาตุประจำปีเกิดล้านนากับ บทบาทพิทักษ์ราชอาณาจักรสยาม
(The Origin of Phra That twelve-year cycle in Lanna Concept with The Role of protecting the Kingdom of Siam)

อาจารย์ ดร.เกศินี ศรีวงค์ษา
(Lecturer Dr. Gasinee Sriwongsa)

คริสต์ศาสนา : พัฒนาการและความขัดแย้งทางศาสนาในบริบทวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
(Christianity : Development and Religious Conflict in the Isan Local Cultural Context)

ธีระพงษ์ มีไธสง
(Teeraphong Meethaisong)

การพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(The Development Based on Philosophy of Sufficiency Economy )

ดร.ทักษิณ ประชามอญ, พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ, ผศ.ดร., พระสุรชัย สุรชโย, ดร.
(Thaksin Prachamon, Phrakhrusangharak Chakkit Bhuripañño, PhraSurachai Surachayo,Dr.)

พุทธธรรมกับการส่งเสริมงานสาธารณสงเคราะห์ในสังคมไทย
(Development of a Public Welfare Model in Buddhist Paradigm)

ทักษิณ ประชามอญ , ว่าที่ร้อยเอกภูริทัต บริบูรณ์
(Thaksin Prachamon , Act.Capt. Phuritat Boriboon)

กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเชิงพุทธ
(Strategies for managing Buddhist schools)

พระเจษฎา ญาณิสฺสโร/บุญมาทัศ
(Phajedsada boonmatas )
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
แบบฟอร์มต่างๆ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 1

วันนี้: 22

เมื่อวานนี้: 33

จำนวนครั้งการเข้าชม: 138,126


สำนักงานวารสารภูพานสาส์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร 0 4274 4014

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพล ฤทธิธรรม

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวภุลภญา บีลี

โทร: 0636255597